persondatapolitik

Denne Persondatapolitik regulerer den måde, hvorpå vi WINDROSE A/S, indsamler, bruger, vedligeholder og videregiver oplysninger indsamlet fra brugere (hver især herefter benævnt en "Bruger") af https://www.windrose.as (herefter benævnt "Websted"). Denne Persondatapolitik gælder for Websted, og alle produkter og tjenester, der tilbydes herfra af WINDROSE A/S.

Personlig information
Vi kan indsamle personlige id-oplysninger fra brugere på en række forskellige måder, herunder, men ikke begrænset til, når brugerne besøger vores Websted, abonnerer på nyhedsbrev, og i forbindelse med andre aktiviteter, tjenester, funktioner eller ressourcer, vi stiller til rådig- hed på vores Websted. Brugere kan blive bedt om at afgive relevant information f.eks. personnavn, firmanavn, CVR, brugernavn, telefonnummer, mobilnummer, postadresse, e-mail-adresse, ip-adresse. Endvidere udsteder og læser Webstedet cookies. Brugere kan dog besøge vores Websted anonymt. Vi vil kun indsamle personlige id- oplysninger fra brugere, hvis de frivilligt afgiver sådanne oplysninger til os. Brugere kan altid nægte at levere personlige id-oplysninger. Det kan forhindre dem i at deltage i visse af Webstedets relaterede aktiviteter.

Ikke-personlige id-oplysninger
Vi kan indsamle ikke-personlige id-oplysninger om brugere, når de interagerer med vores Websted. Ikke-personlige id-oplysninger kan omfatte web-browserens navn, hvilken type enhed der anvendes og andre tekniske oplysninger om brugerens adgang til Webstedet, som har betydning ved tilslutning herunder oplysninger om operativsystem, Internetudbyder og andre lignende oplysninger.

Webbrowser cookies
Vores Websted kan anvende "cookies" for at forbedre brugeroplevelsen. Brugerens web-browser gemmer cookies på brugerens harddisk for det formål at registrere og senere genkende oplysninger om brugerne og for at styre Webstedets funktioner. Brugeren kan vælge at indstille sin webbrowser til at afvise cookies eller til at advare, når der udstedes en cookie. Se vejledning i håndtering af cookies her: http://minecookies.org/cookiehandtering. Hvis de gør det, skal man være opmærksom på, at visse dele af Webstedet måske ikke fungerer korrekt.

Google Analytics (trafikmåling)
Webstedet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på Webstedet. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Hvordan bruger WINDROSE A/S indsamlede oplysninger?
WINDROSE A/S indsamler og bruger brugers personlige oplysninger til følgende formål:
• At forbedre kundeservice
• Dine oplysninger hjælper os til mere effektivt at reagere på kunde-serviceanmodninger og support behov.
• At sende periodiske mails
• Hvis brugeren beslutter at tilmelde sig vores mailingliste, vil denne modtage e-mails, der kan omfatte nyheder fra virksomheden, opdateringer, relaterede produkt- eller service informationer. Brugeren kan til enhver tid framelde sig modtagelsen af fremtidige e-mails, såfremt brugeren ønsker det. Vi inkluderer detaljerede frameldingsinstruktioner i hver e-mail eller brugeren kan kontakte os via e-mail på adressen anført nedenfor.

Hvordan beskytter vi brugerens oplysninger?
Vi anvender dataindsamlings-, lagrings- og behandlingspraksis og iagttager nødvendige sikkerhedsforanstaltninger i henhold til sædvanlige branchens standarder for at beskytte mod uautoriseret adgang, ændring, afsløring eller ødelæggelse af dine personlige oplysninger, brugernavn, password, oplysninger om transaktioner og data, som bliver gemt på vores Websted.

Deling af brugerens personlige oplysninger
Vi vil ikke sælge, bytte eller leje brugerens personlige id-oplysninger til andre. Vi kan dele generiske indsamlede demografiske oplysninger, som ikke er knyttet til nogen personlige id-oplysninger om besøgende og brugere med vores forretningspartnere, betroede partnere og annoncører. Vi kan bruge tredjeparts udbydere til at hjælpe os med at drive vores forretning og Webstedet eller administrere aktiviteter på vores vegne, såsom at udsende nyhedsbreve eller undersøgelser. Vi kan dele dine oplysninger med disse tredjeparter til disse begrænsede formål forudsat, at du har givet os din tilladelse.

Opbevaring af personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde det formål, oplysningerne er indsamlet til og i overensstemmelse med Persondataforordningen (GDPR). Herefter slettes personoplysningerne.

Ændringer i denne Persondatapolitik
Vi har beføjelse til at opdatere denne Persondatapolitik til enhver tid. Når vi gør, vil vi sætte et badge i umiddelbar tilknytning til Persondatapolitik-link på forsiden af vores website. Vi opfordrer brugere til jævnligt at tjekke denne side for eventuelle ændringer og at holde sig orienteret om, hvordan vi hjælper med at beskytte de personlige id-oplysninger, vi indsamler.
Du anerkender og accepterer, at det er dit ansvar at gennemgå denne Persondatapolitik med jævne mellemrum og blive bevidst om ændringer.

Din accept af disse vilkår
Ved at bruge dette Websted, tilkendegiver du din accept af denne Persondatapolitik.
Hvis du ikke accepterer denne Persondatapolitik, skal du ikke bruge vores Websted. Din fortsatte brug af Webstedet efter offentliggørelse af ændringer i denne politik, vil blive anset for din accept af disse ændringer.

Sådan kontakter du os
Hvis du har spørgsmål til denne Persondatapolitik, og praksis for dette Websted, eller din anvendelse af dette
Websted, bedes du kontakte os på vores e-mail adresse anført nedenfor.

Dette dokument er senest opdateret den 1. oktober, 2018

DATAANSVARLIG:
WINDROSE A/S
Charlottenlund Stationsplads 2
2920 Charlottenlund
+45 71 99 19 45
mailbox@windrose.as

Tilbage

PRIVACY POLICY

This Privacy Policy governs the way in which we WINDROSE A/S' collect, use, maintain and disclose information collected from users (hereafter referred to as a "User") of https://www.windrose.as (hereinafter referred to as "Website" ). This Privacy Policy applies to Website, and all products and services offered by WINDROSE A/S.

Personal Information
We can collect personal ID information from users in a variety of ways, including but not limited to when users visit our Website, subscribe to newsletter, and in connection with other activities, services, features, or resources we provide called on our Website. Users may be asked to provide relevant information, for example full name, company name, CVR, username, phone number, mobile number, mailing address, e-mail address, ip address. In addition, the Website issues and reads cookies. However, users may visit our Website anonymously. We will only collect personal ID information from users if they voluntarily provide such information to us. Users can always refuse to provide personal ID information. This can prevent them from participating in some of the Website's related activities.

Non-personal ID information
We can collect non-personal ID information about users when they interact with our Website. Non-personal ID information may include the name of the web browser, the type of device used, and other technical information about the user's access to the Website, which is important for connection, including operating system, ISP, and other similar information.

Web browser cookies
Our Website may use "cookies" to enhance the user experience. The user's web browser stores cookies on the user's hard drive for the purpose of registering and later recognizing user information and for controlling the Website's features. The user can choose to set his web browser to reject cookies or to warn when issuing a cookie. See the instructions for managing cookies here: http://minecookies.org/cookiehandtering. If they do, please be aware that some parts of the Website may not work properly.

Google Analytics (Traffic Measurement)
The Website uses cookies from Google Analytics to measure traffic on the Website. You can opt out of Google Analytics cookies here: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

How does WINDROSE A / S use collected information?
WINDROSE A / S collects and uses user's personal information for the following purposes:
• Improve customer service
• Your information helps us to respond more effectively to customer service requests and support needs.
• To send periodic e-mails
• If the user decides to sign up for our mailing list, this will receive emails that may include news from the company, updates, related product or service information. The user can at any time notify the receipt of future emails if the user so wishes. We include detailed unsubscribe instructions in each email or the user can contact us by email at the address listed below.

How do we protect the user's information?
We use data collection, storage and handling practices and observe the necessary security measures according to the industry standards to protect against unauthorized access, modification, detection or destruction of your personal information, username, password, transaction information, and data stored on our Website.

Sharing the user's personal information
We will not sell, exchange or rent the user's personal ID information to others. We can share generic collected demographic information that is not associated with any personal ID information about visitors and users with our business partners, trusted partners, and advertisers. We may use third party providers to help us run our business and Website or manage activities on our behalf such as sending newsletters or surveys. We may share your information with these third parties for these limited purposes provided you have given us your permission.

Retention of personal data
We keep your personal information as long as necessary to meet the purpose for which the information has been collected and in accordance with the Personal Data Regulation (GDPR). Then the personal information is deleted.

Changes to this Privacy Policy
We have the authority to update this Privacy Policy at any time. When we do, we will put a badge in direct connection to the Privacy Policy link on the front of our Website. We encourage users to regularly check this page for any changes and to keep informed about how we help protect the personal ID information we collect. You acknowledge and agree that it is your responsibility to review this Personal Data Policy on a regular basis and to become aware of changes.

Your acceptance of these terms
By using this Website, you acknowledge your acceptance of this Privacy Policy. If you do not agree to this Privacy Policy, do not use our Website. Your continued use of the Website after disclosure of changes to this policy will be deemed to be your acceptance of these changes.

Contacting Us
If you have questions about this Privacy Policy and practices for this Website or your use of this Website, please contact us at our email address listed below.

This document was last updated on October 1, 2018

DATA RESPONSIBLE:
WINDROSE A/S
Charlottenlund Stationsplads 2
2920 Charlottenlund
+45 71 99 19 45
mailbox@windrose.as

BACK

Der Text kommt bald

    ZURÛCK